1. Servicevoorwaarden

Domein

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webshop door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met ondernemers, zonder dat wij er opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van de overeenkomst als wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

 

2.Contractpartner, contractsluiting

Het koopcontract wordt afgesloten met FRIO DEUTSCHLAND GMBH.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een ​​overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nogmaals een bevestiging per e-mail.

3.Contracttaal, opslag van contracttekst

De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Nederlands.

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. Ook kunt u de Algemene Voorwaarden hier op deze pagina te allen tijde inzien en downloaden. In onze klantenlogin kunt u uw eerdere bestellingen bekijken.

4. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. Betalen

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

a. Bank overschrijving naar onze Belgische Bank Ing: IBAN:

BE50 3630 3220 1818

SWIFT: BBRU BE BB

b. PayPal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen, dient u zich daar te registreren of zich eerst te registreren, u te identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.
De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd.

c. PayPal Express
Nadat u op de knop “Afrekenen met PayPal” of “Direct naar PayPal” hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal voordat u het bestelproces in onze online winkel voltooit. Om het bestelproces te kunnen voltooien en het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of u eerst registreren en authenticeren met uw toegangsgegevens. Daar kunt u het afleveradres en de bij PayPal opgeslagen betaalmethode selecteren en het gebruik van uw gegevens door PayPal bevestigen. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie. U wordt dan doorgestuurd naar onze online shop, waar u het bestelproces kunt afronden. Direct na het plaatsen van de bestelling verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt dan automatisch uitgevoerd door PayPal.

6. Behoud van titel

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Voor ondernemers geldt ook: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de voorbehouden goederen doorverkopen in de normale gang van zaken; U draagt ​​alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop bij voorbaat aan ons over – ongeacht of de gereserveerde goederen worden gecombineerd of gemengd met een nieuw artikel – ten belope van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade

Voor consumenten geldt het volgende:
Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke gebreken dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt:
Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra we het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, vervoerder of andere persoon of instelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending.  Als u de daar geregelde melding nalaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat bij de keuring niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een defect op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

8. Garanties en garanties

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan gebruikte artikelen één jaar vanaf de levering van de goederen.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken één jaar vanaf de risico-overdracht; de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 478 BGB blijven onaangetast.
Voor ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant die in het contract waren opgenomen als afspraak over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare uitingen van de fabrikant of andere reclameuitingen.
Indien de geleverde zaak defect is, geven wij in eerste instantie garantie aan ondernemers, naar onze keuze, door het gebrek te verhelpen (reparatie) of door een defectvrije zaak te leveren (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid
in geval van opzet of grove nalatigheid plichtsverzuim of frauduleuze opzet
in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen
voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online shop.

Klantenservice: e-mail kees@frio.eu

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
in het geval van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) vanwege lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het te voorziene bedrag op het moment dat het contract werd gesloten. Schade beperkt, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht. Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

10. Online geschillenbeslechting
Online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14 lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Slotbepalingen

Bent u ondernemer, dan is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-koopverdrag.

Indien u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.